Statut

 

STATUT   STOWARZYSZENIA  „MOST”

 

 

 

tekst jednolity ze zmianami zatwierdzonymi przez

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia dnia 11 maja 2017 roku

 

 

 

Rozdział 1

 

Postanowienia ogólne

 

 

 

§ 1

 

1.     Stowarzyszenie „MOST”, zrzesza na zasadzie dobrowolności osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki określone w niniejszym statucie.

 

2.     Stowarzyszenie „MOST” działa na podstawie Ustawy Prawo
o stowarzyszeniach, niniejszego statutu oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

3.     Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie „MOST” zaś w dalszej części statutu nazywane jest „Stowarzyszeniem”.

 

 

 

§ 2

 

1.     Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

 

2.     Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław

 

Adres:

 

50-451 Wrocław,

 

ul. Komuny Paryskiej 17/1

 

3.     Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej,
a w granicach dopuszczonych prawem także poza tym obszarem.

 

4.     Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

 

5.     Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe oraz inne organizacje w granicach prawem dopuszczonych. Jednostki organizacyjne Stowarzyszenia mogą posiadać nazwy i imiona, na zasadach określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

6.     Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną w całym zakresie celów i środków swojej działalności ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia Klubu Abstynenta i realizowaniu programów profilaktyki uzależnień i przemocy domowej dla wszelkich grup społecznych i wiekowych.

 

7.     Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną, która jest zwolniona
z podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 17.4 Ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych.

 

 

 

§ 3

 

1.     Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2.     Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

 

3.     Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
W przypadku zatrudnienia pracowników, czynności z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes stowarzyszenia, Zarząd stowarzyszenia lub inna wyznaczona przez organ zarządzający stowarzyszeniem do tego osoba. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków

 

§ 4

 

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może być członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii, jeżeli uczestnictwo w tych organizacjach nie narusza zobowiązań wynikających
z umów międzynarodowych, których Rzeczypospolita Polska jest stroną.

 

 

 

Rozdział 2

 

Cele i środki działania

 

 

 

§ 5

 

1.     Celem Stowarzyszenia jest:

 

·        Stowarzyszenie jest powołane do niesienia wszelkiej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin;

 

·        Stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, duchowego i fizycznego rozwoju człowieka;

 

·        Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji niezbędnej dla jego rozwoju;

 

·        Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

 

·        Wspieranie społecznej aktywności obywateli, na rzecz takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia, wyrównywanie szans tych grup oraz realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej;

 

·        Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży-organizowanie życia młodzieżowego i różnych jego dziedzin;

 

·        Ochrona i promocja zdrowia, prowadzenie rehabilitacji, rewalidacji i resocjalizacji dzieci i osób niepełnosprawnych;

 

·        Tworzenie szeroko rozumianego procesu dydaktyczno-wychowawczego, skierowanego na pracę z dziećmi ze środowisk zagrożonych i patologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania pozytywnych postaw i przekonań;

 

·        Wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych;

 

·        Organizowanie i wspieranie zadań w zakresie dobroczynności, pomocy społecznej i humanitarnej, prowadzenie działalności charytatywnej;

 

·        Upowszechnianie sportu jeździeckiego, hippiki, żeglarstwa i innych dziedzin sportu, kultury fizycznej, zdrowego stylu życia i poprzez te działania, przyczynianie się do walki z narkomanią, alkoholizmem i innymi patologiami społecznymi;

 

·        Promowanie i organizację wolontariatu, działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 

·        Pozyskiwanie środków w celu pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, w kraju i inicjowanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;

 

·        Działalność na rzecz mniejszości narodowych, upowszechniania
i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 

·        Inicjowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej oraz promocję zatrudnienia
i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy;

 

·        Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży jak również kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

 

·        Wspomaganie rozwoju gospodarczego w tym rozwoju przedsiębiorczości oraz upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

 

·        Organizacja, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej
o charakterze niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych
w szeroko rozumianym znaczeniu w regionie oraz na terenie kraju;

 

·        Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej
i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 

·        Działalność z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 

·        Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

 

·        Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

 

·        Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

 

·        Działalność w zakresie ochrony zabytków oraz ochrony dziedzictwa materialnego i niematerialnego.

 

 

 

§ 6

 

1.     Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi środkami zgodnymi
z prawem Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, niezawodowa, nieformalna nieodpłatna edukacja dorosłych, ekologia, ochrona środowiska, obronność, pomoc społeczna, kultura fizyczna, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zabytków m.in. poprzez:

 

·        Publiczne wystąpienia w sprawach znajdujących się w obszarze zainteresowań Stowarzyszenia;

 

·        Niesienie wszelkiej pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

 

·        Zjednywanie ludzi dobrej woli do świadczenie pomocy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin.

 

·        Inicjowanie programów profilaktycznych;

 

·        Organizowanie edukacji i poradnictwa dla:  osób uzależnionych i ich rodzin, doświadczających przemocy w rodzinie, pozbawionych wsparcia i zagrożonych marginalizacją społeczną;

 

·        Szerzenie informacji  w społeczeństwie, celem uwrażliwienia ludzi na problemy osób uzależnionych i ich rodzin;

 

·        Inicjowanie  akcji społecznych, uświadamiających problemy związane z uzależnieniami, we współpracy ze środkami masowego przekazu oraz poprzez własne wydawnictwa i publikacje, zajęcia i warsztaty informacyjne, edukacyjne, a także poradnictwo;

 

·        Współuczestniczenie w programach informacyjnych i profilaktycznych w zakresie uzależnień, skierowanych do dzieci i młodzieży;

 

·        Współpracowanie z placówkami służby zdrowia i opieki społecznej, zajmującymi się przyczynami uzależnień oraz leczeniem i rehabilitacją osób uzależnionych i ich rodzin;

 

·        Współpracowania z instytucjami zajmującymi się przeciwdziałaniem występowania zjawisk przemocy w rodzinie;

 

·        Pozyskiwanie  funduszy i  sponsorów na realizację celów statutowych;

 

·        Prowadzenie działalności socjalnej;

 

·        Organizowanie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, rozwojem zainteresowań i specjalności, działalnością
w zakresie kultury, kultury fizycznej i sportu;

 

·        Prowadzenie działalności międzynarodowej w tym działalności na rzecz integracji europejskiej;

 

·        Wymianę doświadczeń z innymi organizacjami o podobnych
i pokrewnych celach w kraju i poza jego granicami;

 

·        Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjnej, promocyjnej
i edukacyjno-szkoleniowej;

 

·        Prowadzenie działalności naukowej i badawczej;

 

·        Prowadzenie baz danych, związanych tematycznie z celami statutowymi;

 

·        Współpracę i wspieranie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej;

 

·        Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów
i technologii;

 

·        Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych;

 

·        Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, placówkami oświaty i wychowania, Ministerstwem Obrony Narodowej i Wojskiem Polskim, Kościołem katolickim i innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu;

 

·        Udzielanie wsparcia inicjatywom i organizacjom pozarządowym oraz osobom fizycznym, podejmującym działania będące celami Stowarzyszenia;

 

·        Organizowanie i prowadzenie wszelkich form wypoczynku
(w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania) dzieci
i młodzieży;

 

·        Utrzymywanie kontaktów z dziećmi i młodzieżą polonijną oraz Polakami mieszkającymi poza granicami kraju;

 

·        Organizowanie marszy, rajdów i innych imprez rekreacyjno-sportowych, turystyczno-krajoznawczych,;

 

·        Działanie na rzecz obrony narodowej i bezpieczeństwa powszechnego;

 

·        Organizowanie imprez naukowych, kulturalnych, popularnonaukowych i towarzyskich;

 

·        Tworzenie i prowadzenie ośrodków oraz placówek oświatowo-wychowawczych, opiekuńczo-wychowawczych, naukowo-badawczych i kulturalnych, szkół, przedszkoli, świetlic, organizacja innych form działalności pozalekcyjnej  i międzyszkolnej;

 

·        Gromadzenie funduszy;

 

·        Organizację, prowadzenie i nadzór ogólnej działalności edukacyjnej
o charakterze niezawodowym i nieformalnym dla osób dorosłych
w szeroko rozumianym znaczeniu w regionie oraz na terenie kraju;

 

·        Prowadzenie działań interdyscyplinarnych na rzecz osób starszych – seniorów w zakresie zdrowia, infrastruktury i usług socjalnych, systemu wsparcia, budowania wizerunku, pobudzania aktywności, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, wsparcia osób starszych mieszkających samotnie i nie mogących samodzielnie funkcjonować, zapewnienie usług socjalnych, monitoring potrzeb;

 

·        Udzielanie wsparcia, w tym technicznego, rzeczowego inicjatywom
i organizacjom pozarządowym;

 

·        Współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;

 

·        Prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej poza granicami Polski.

 

 

 

§ 7

 

1.     Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

 

 

§ 8

 

1.     Stowarzyszenie nie wypowiada się w kwestiach światopoglądowych
i religijnych.

 

2.     Stowarzyszenie nie reprezentuje, ani nie propaguje stanowiska żadnych ugrupowań politycznych, jak też nie wypowiada się w kwestiach politycznych.

 

3.     Stowarzyszenie jest niezależne ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

 

 

 

§9

 

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 

 •   członków zwyczajnych

 

 •   członków wspierających

 

 •   członków honorowych

 

 

 

§10

 

1.     Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które zgłaszają swój akces do Stowarzyszenia i zostają przyjęte uchwałą Zarządu Stowarzyszenia,
z uwagi na swoje walory etyczno-moralne i zawodowe.

 

2.     Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być także osoby małoletnie w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Korzystają one z czynnego i biernego prawa wyborczego. Małoletni poniżej 16 roku życia mogą należeć do Stowarzyszenia za zgodą przedstawicieli ustawowych, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnych Zebraniach oraz nie korzystają z czynnego ani biernego prawa wyborczego przy wyborach Władz Stowarzyszenia.

 

3.     Członkowie Stowarzyszenia mają prawo:

 

 •   uczestniczyć w Walnych Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym i biernych prawem wyborczym,

 

 •   zgłaszać wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia,

 

 •   brać udział w pracach Stowarzyszenia,

 

 •   korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

4.     Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 

 •   przestrzeganie Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

 

 •   aktywne uczestniczenie w działalności Stowarzyszenia,

 

 •   regularne opłacanie składek członkowskich.

 

 

 

§11

 

1.     Członkami wspierającymi Stowarzyszenie mogą być osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne, które działają poprzez upełnomocnionego przedstawiciela.

 

 

 

2.     Członkowie wspierający mają prawo:

 

 •   zgłaszać postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia,

 

 •   uczestniczyć w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z czynnym prawem wyborczym,

 

 •   korzystać z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 

 

 

3.     Do obowiązków członków wspierających należy:

 

 •   przestrzeganie Statutu,

 

 •   udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,

 

 •   regularne opłacanie składek członkowskich i, w miarę możliwości, udzielanie Stowarzyszeniu pomocy finansowej, rzeczowej i innej.

 

 

 

§12

 

Członkami honorowymi Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne lub prawne, którym taką godność nadało Walne Zebranie Zarządu Stowarzyszenia. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji założeń statutowych. Członkowie honorowi mają uprawienia członków zwyczajnych,
z wyjątkiem prawa wyborczego.

 

§13

 

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 

 •   śmierci osoby fizycznej lub utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

 

 •   Wykluczenie członka Stowarzyszenia w trybie uchwały Zarządu,

w związku z postawą sprzeczną z założeniami statutu. Od decyzji wykluczenia członkowie przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, które podejmuje ostateczną decyzję. Odwołanie należy złożyć do Zarządu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o wykluczeniu,

 

 •   pisemnego zgłoszenia wystąpienia członka,

 

 •   rozwiązania Stowarzyszenia.

 

 

 

 

 

Rozdział 4

 

Władze Stowarzyszenia

 

 

 

§14

 

Władzami Stowarzyszenia są:

 

 •   Walne Zebranie,

 

 •   Zarząd Stowarzyszenia,

 

 •   Komisja Rewizyjna.

 

 

 

§15

 

1.     Walne Zebranie członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 

 •   wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w głosowaniu jawnym,

 

 •   dokonywanie zmian w Statucie,

 

 •   podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 

 •   uchwalanie regulaminów,

 

 •   uchwalanie programów działania na okres kadencji władz Stowarzyszenia,

 

 •   uchwalanie budżetu,

 

 •   uchwalanie wysokości składek członkowskich,

 

 •   rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Komisji Rewizyjnej,

 

 •   udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 

 •   rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia.

 

 

 

2.     Walne Zebranie członków zbiera się co najmniej raz na rok.

 

3.     Walne Zebranie członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia.

 

4.     Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów,
w obecności najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

5.     Kadencja władz trwa cztery lata.

 

6.     Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne – zwyczajne walne zebranie odbywa się raz do roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy. Jego termin, miejsce odbywania i porządek obrad ustala Zarząd Stowarzyszenia i powiadamia członków na miesiąc przed terminem zebrania. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej jednej trzeciej członków zwyczajnych, bądź też na złożony do Zarządu wniosek Komisji Rewizyjnej.

 

7.     Walne Zabranie, które nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie z braku kworum, może podejmować prawomocne uchwały jako zwołane w drugim terminie (po upływie 30 min. Od godziny wyznaczonej jako pierwszy termin).

 

 

 

§16

 

1.     Zarząd Stowarzyszenia składa się z 3 członków.

 

2.     Członkowie Zarządu wybierani są przez Walne Zebranie.

 

3.     Do kompetencji Zarządu należy:

 

 •   reprezentowanie Stowarzyszenia,

 

 •   wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,

 

 •   kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia,

 

 •   uchwalanie projektu budżetu Stowarzyszenia i projektu wysokości składek członkowskich,

 

 •   składanie sprawozdań z działalności Zarządu,

 

 •   administrowanie majątkiem i funduszem Stowarzyszenia,

 

 •   podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,

 

 •   zwoływanie Walnych Zebrań,

 

 •   przyjmowanie członków, prowadzenie ewidencji, pobieranie składek.

 

 

 

4.     Na pierwszym zebraniu wyborczym Zarząd wybierze ze swego grona prezesa, wiceprezesa i skarbnika.

 

5.     W razie potrzeby Zarząd może tworzyć Komisje. Członkami Komisji mogą być osoby spoza Zarządu, ale ich przewodniczącymi mogą być jedynie członkowie Zarządu.

 

6.     Zebrania Zarządu powinny odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące.

 

 

 

§17

 

1.     Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, wybieranych przez Walne Zebranie. Komisja wybiera przewodniczącego i sekretarza. Komisja kontroluje całokształt działalności Stowarzyszenia,
a w szczególności jego gospodarkę finansową.

 

2.     Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę przynajmniej raz do roku
i składa sprawozdanie z kontroli wraz z ewentualnymi wnioskami
i terminami ich usunięcia.

 

3.     Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w zebraniu Zarządu z głosem doradczym.

 

 

 

 

 

Rozdział  5

 

Majątek Stowarzyszenia

 

 

 

§18

 

1.     Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 

2.     Na fundusze składają się:

 

 •   wpisowe i składki członkowskie,

 

 •   wpływy od osób fizycznych i prawnych,

 

 •   dotacje i subwencje,

 

 •   inne wpływy.

 

§19

 

Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość według obowiązujących przepisów. Tryb i formy prowadzenia rachunkowości oraz sprawozdawczości ustala Zarząd.

 

 

 

§20

 

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy Prezesa lub Wiceprezesa lub Skarbnika, bądź osób upoważnionych przez Zarząd (pełnomocników).

 

 

 

Rozdział 6

 

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

 

 

§21

 

1.     Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania, podjętej decyzji większością dwóch trzecich głosów członków uprawnionych do głosowania, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

 

2.     Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna wskazywać osobę Likwidatora oraz określać sposób likwidacji i cel na jaki następuje przekazanie majątku.

 

3.     Likwidatorem może być firma lub osoba fizyczna.

 

4.     W razie rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną lub Likwidatora.

 

5.     Likwidator po zakończeniu likwidacji, składa wniosek do Sądu Rejonowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.